پنجشنبه, 22 بهمن 1394
 
خرید و فروش سهام امید

08:27:31سهام‌داران عزیز پروژۀ ساختمانی امید!.
از طریق این صفحه و فرم هایی که قابل دسترسی است شما می توانید تقاضای خرید یا فروش خود را برای ما ارسال کنید تا نرم افزار مربوطه ، خریدار و فروشنده را به یکدیگر متصل کند مدیریت این کار با شرکت تكساگستران سرمايه (شركت کارگزاری سهام) است و انتقال هر سهم مشمول يك و نيم درصد کارمزدازمأخذمبلغ معامله شده مي باشد که پرداخت آن به تساوی به عهده خریدار و فروشنده است.
خریدارانی که سهام دار امید نیستند لازم است معادل ده درصدمبلغ پيشنهادي را به عنوان ودیعه به شماره حساب مندرج در انتهای این متن واریز نمايد. این مبلغ تا قبل از پایان معامله نزد شرکت کارگزاری امانت خواهد بود و پس از پایان معامله کارمزد متعلقه کسر و مابقی به خریداريا فروشنده عودت داده می شود.
تبصره 1-چنانچه عمليات
join (تخصيص) توسط شركت كارگزاری انجام وهريك ازطرفين ازانجام معامله اعلام انصراف نمايد، معادل مبلغ مذكور به عنوان خسارت ازانصراف دهنده به نفع شركت كارگزاري ضبط خواهد گرديد.
تبصره2- درصورتي كه خريدار يا فروشنده سهام دار تعاوني يا سهام دار اميد باشند مشروط به اينكه به شركت كارگزاري جبران خسارت سهام را تحت شرايط تبصره فوق وكالت دهد از پرداخت ده درصد معاف و فقط مي بايست معادل مبلغ 0.75 % (هفتاد و پنج صدم درصد) بابت هزينه انتقال واريزنمايد.
شما به عنوان خریدار یا فروشنده باید مشخص کنید که قصد خرید یا فروش چه تعداد سهم را دارید. و یا افرادی كه قصد دارند تعداد سهام معيني را براساس قيمت توافق شده از شخص معيني بخرند يا به شخص معيني بفروشند، در این حالت لازم است خریدار و فروشنده قبل از مراجعه به بانک و واریز ودیعه ابتدا با یکدیگر به توافق برسند سپس ودیعه را واریز کرده به سایت مراجعه کرده، اقدام به ثبت نام کنند. بدیهی است که برای این افراد نوشتن نام خریدار یا فروشنده مورد نظر الزامی است.لازم به ذكر است قيمت توافقي نبايد از كف قيمت پائين تر باشد.
نکتۀ 1 : لازم است عزیزان سهامدار در مورد تكميل فرم دقت لازم را بنمایند. بر اساس مقررات اگر ثبت نام صورت گیرد و خریدار و فروشنده با یکدیگر متصل شوند و پس از آن یکی از طرفین از تصمیم خود منصرف شود جهت فروشندگان 10% از كل سهام قابل فروش به نفع شركت تعاوني ضبط و جهت خريداران نيز معادل 10% قيمت پيشنهادي جريمه اخذ مي گردد.

** مهم ** : مهلت مراجعه خریدار، فروشنده یا قائم مقام قانونی ایشان، جهت امضای صلح نامه، ده روز پس از اطلاع رسانی شفاهی (تلفنی) شرکت تکسا گستران سرمایه می باشد. در صورت عدم حضور ایشان در زمان مذکور، صرف تشخیص شرکت تکساگستران سرمایه، مشمول بند فوق خواهند شد.

نكته 2: فروشندگان و خريداران مي بايست به مدت اعتباري كه در سايت ثبت نام مي كنند توجه داشته باشند زيرا به درخواستهايي كه اعتبار آن منقضي شده است ترتيب اثر داده نخواهد شد.
نكته3: افراد با توجه به مبالغ كف و سقف نقل و انتقال مي بايست پيشنهاد خريد و يا فروش خود را ارائه دهند. كارگزاري از دادن اطلاعاتي از اينگونه معذور مي باشد.
نكته 4 :خواهشمنداست جهت نقل وانتقال، افراد فيش مشترك واريز ننمايند. يك فيش واريزی منحصر به يك فرد و يك نقل و انتقال مي باشد. درغير اين صورت نرم افزار به درخواست فرد ترتيب اثر نمي دهد.
نكته 5: به هنگام امضاء صلح نامه افراد مكلف هستند اصل شناسنامه و كارت ملي و اصل فيش واريزی به كارگزاری را به همراه داشته باشند.
نكته 6: در صورتی كه مبلغ واريزی جهت كارگزاری بيش از مبلغ مورد نظر باشد پس ازتكميل مرحله نقل و انتقال، چك آن به نام خريدار و يا فروشنده صادر شده و پس از طي مراحل، به ايشان تسليم مي شود.

نکته 7: هر کدام از فروشنده گان یا خریدان محترم لازم است علاوه بر مبلغ حق کارگزاری، مبلغ دیگری را در فیش جداگانه به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به حساب شرکت واریز کنند.

مالیات بر ارزش افزوده معادل 8 درصد از حق کارگزاری است.

شماره حساب جهت واریز مبلغ ودیعه: 0102780573006 بانک صادرات شعبه خردمند كد 686 به نام شرکت تکسا گستران سرمایه

نكته8: مبنای محاسبه هزینه کارگزاری در معاملات توافقی، طبق آخرین مصوبه هیئت مدیره شرکت کارگزاری، بابت هر سهم، حداقل (16،000،000) ريال تعيين گرديد.

نکته 9:از تاریخ 11ـ11ـ1390 برابر تصمیمات متخذه اعطای وکالت صرفاً به شرکت تکسا گستران سرمایه معتبر است و به وکالت های غیر، ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است وکالت‌های قبلی کماکان به قوت خود باقی است.

نكته 10: جهت رفع هرگونه سؤال يا ابهام، با شركت تكساگستران سرمايه ـ تلفن: 88800845 تماس حاصل فرمائید.

ارسال نمابر: 88919491

جديدترين و آخرين قیمت های پیشنهادی :

حداقل قیمت پیشنهادی برای خرید سهام: 24,500,000 ریال

حداکثر قیمت پیشنهادی برای خرید سهام: 24,500,000 ریال

حداقل قیمت پیشنهادی برای فروش سهام: 24,500,000 ریال

حداکثر قیمت پیشنهادی برای فروش سهام: 24,500,000 ریال

متن فوق را خواندم و مفاد آن را

قبول دارم◄ قبول ندارم◄-